.............................., dn.....................
/miejscowosc/                                 


Upoważnienie numer rejestru.................


Do działania w formie przedstawicielstwa 1. bezpośredniego, 2. pośredniego*
Upoważniam Agencję Celną

RGW Express Sp. z.o.o. ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa
Regon 011517370             NIP 522-010-41-29

Do podejmowania w imieniu

................................................................................

................................................................................

................................................................................
/nazwisko, imię i adres osoby udzielającej upoważnienia - telefon, fax/

Dowód osobisty / Paszport:......................................................

NIP.......................................Pesel.................................
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą*.

  1. przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego
  2. badania towarów i pobierania próbek przed zgłoszeniem celnym
  3. uiszczenia należności celnych przywozowych lub wywozowych oraz innych opłat
  4. podejmowania towarów po ich zwolnieniu
  5. składania zabezpieczeń kwoty wynikającej z długu celnego
  6. wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art.77 Ustawy s dnia 19 marca 2004 roku, Prawo Celne.


Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
- stały
- terminowy do dnia.........................................
- jednorazowy - dotyczy przesyłki.........................................................................
/pieczęć imienna i podpis upoważniającego/


Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia

........./........./.........   ..............................................
                              /podpis agenta celnego działającego w imieniu AC/


*niepotrzebne skreślić
Uwaga przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić stosowną opłatę skarbową